Khuôn silicon làm hạt xỏ có lỗ - xỏ vòng tay

25.000₫
Khuôn cầu và lập phương làm hạt xỏ có lỗ. Khuôn cầu có đường kinh 12mm, khuôn lập phương có kích thước 12mm. Các khuôn dùng đổ kep resin, sau khi đổ đều tạo ra hạt có lỗ. Giá bán:25k/khuôn