Dây làm vòng

10m dây tim 1.5mm

10.000₫

10m dây dù 0.8mm

12.000₫

10m dây cói

8.000₫