10m dây cói

8.000₫
Dây sáp(cói) nhiều màu (mình mượn bảng màu trên mạng luôn hi) Hiện mình có các màu 1-4-5-6-7-8-9-12-13-15/8-19-21 nhé^^